D&V institut dalšího vzdělávání – Bc. Daniel Vančura, MBA

Obchodní podmínky

1) Úvodní ustanovení

Dobrý seminář a internetové stránky www.dobryseminar.cz provozuje Bc. Daniel Vančura se sídlem firmy:

Puškinská 592
284 01 Kutná Hora
IČO: 029 68 606

Podnikatel zapsán v ŽR, městský úřad v Kutné Hoře

Nejsem plátcem DPH.

2) Objednávání kurzů a dalších našich služeb

Objednávky kurzů je možno provádět:
– pomocí přihlašovacího formuláře na našich www stránkách
– telefonicky na kontaktním telefonu
– e-mailem na kontaktním e-mailu, který je uveden na našich www stránkách

Na základě objednávky zašleme zákazníkovi e-mail s potvrzením objednávky a s informacemi o platbě za naše služby. Následně je vystavena smlouva.

3) Cenové a platební podmínky

Platbu za naše služby je možno provést:
– bankovním převodem na náš účet před zahájením kurzu, na základě zálohové faktury, kterou vystavíme zákazníkovi na základě jeho objednávky
– v hotovosti před zahájením kurzu (pouze pokud je před zahájením kurzu osobní setkání obou smluvních stran)
– bankovním převodem na náš účet na fakturu se splatností (po ukončení kurzu). Tuto možnost poskytujeme pouze firemním a stálým zákazníkům a vždy pouze na základě oficiální firemní objednávky ze strany zákazníka.

Veškeré informace ohledně platby zašleme zákazníkovi na základě jeho objednávky na e-mail zákazníka uvedený v objednávce.

Na základě platby zákazníka za naše služby bude vystaven daňový doklad.

Daňový doklad zašleme mailem, poštou, nebo předáme osobně na školení, dle přání zákazníka.

Ceny za naše služby jsou smluvní. Pokud není uvedeno jinak, platí ceny v našem ceníku u kurzů a seminářů uvedené na našich www stránkách.

4) Způsob dodání služby – realizace školení

Naše služba – školení (kurz, seminář) na předem domluveném místě (u poskytovatele), nebo v prostorách zákazníka.

Bližší informace ohledně místa a času konání kurzu, školení nebo semináře zašleme zákazníkovi e-mailem a to na e-mail zákazníka uvedený v objednávce.

5) Storno podmínky

Storno přihlášky (objednávky) ze strany zákazníka

V případě storna přihlášky (objednávky) na otevřený ze strany zákazníka, ze závažných důvodů (nemoc, rodinné důvody), nabízíme možnost účasti zákazníka v náhradním termínu bez stornopoplatku. V tomto případě si vyhrazujeme právo nabídnout náhradní termín z naší strany a dle našeho harmonogramu. Náhradní termín si nelze vymáhat ani vynucovat.

Storno přihlášky (objednávky) ze strany zákazníka s navrácením vložených prostředků

V případě storna přihlášky (objednávky) ze strany zákazníka, v případě, že zákazník si nepřeje využít náhradního termínu (viz. výše), provedeme vrácení vložených finančních prostředků v následujícím rozsahu:

V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu nejpozději 7 dnů před termínem konání kurzu, vrátíme zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbývajících 10 % uhrazené částky náleží naší společnosti jako paušální náhrada za administrativní náklady spojené se zpracováním přihlášky zákazníka a zpracování storna. Peníze budou účastníkovi vyplaceny po potvrzení dobropisu, který mu bude vystaven.

V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu v rozmezí 7 – 2 dnů před termínem konání kurzu, vrátíme zákazníkovi 50% uhrazené částky za příslušný kurz. Zbývajících 50 % uhrazené částky náleží naší společnosti jako paušální náhrada za administrativní náklady spojené se zpracováním přihlášky zákazníka a za rezervaci místa a času právě pro Váš kurz. Peníze budou účastníkovi vyplaceny po potvrzení dobropisu, který mu bude vystaven.

V případě, že zákazník zruší svou přihlášku na kurz 1 den před termínem konání kurzu, nebo v den konání kurzu, nevracíme již žádný poplatek účastníkovi, 100 % uhrazené částky náleží naší společnosti jako paušální náhrada za administrativní náklady spojené se zpracováním přihlášky zákazníka a za rezervaci místa a času právě pro Váš kurz. V tomto případě doporučujeme využít výše uvedené možnosti náhradního termínu.

Zrušení kurzu ze strany naší společnosti

V případě zrušení kurzu ze strany naší společnosti (pouze ve výjimečných a závažných případech, jako nečekané onemocnění lektora, zásah vyšší moci atd.) nabídneme zákazníkovi konání kurzu v náhradním termínu, nebo vrácení 100% uhrazené částky za příslušný kurz zákazníkovi.


Poučení o zpracování osobních údajů

D&V institut dalšího vzdělávání, zastoupený jednatelem Bc. Danielem Vančurou, MBA se sídlem 284 01 Kutná Hora – Hlouška, Puškinská 592, IČ 02968606, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeným u MěÚ v Kutné Hoře (dále jen „Společnost“) jakožto správce osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky: General Data Protection Regulation), tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) sděluje svým klientům, obchodním partnerům (fyzickým osobám) (dále společně „subjekt údajů“) tato základní pravidla pro nakládání s osobními údaji:

1) Zpracovávané osobní údaje

Společnost zpracovává osobní údaje poskytnuté subjektem údajů: jméno a příjmení, tituly, bydliště, datum narození, kontaktní údaje a dále podle povahy věci obchodní firma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, druh a číslo osobního dokladu a případně údaje vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Dalšími zpracovávanými osobními údaji mohou u uchazeče o zaměstnání též být údaje o vzdělání, získané praxi, znalostech a dovednostech, obsah životopisu, podobizna. Společnost může též shromažďovat záznamy vzájemné komunikace (telefonické hovory či vzájemnou písemnou komunikaci). Pokud nám to nastavení používaných aplikací nebo internetového prohlížeče subjektu údajů umožní, může společnost získat a zpracovávat i další osobní údaje.

2) Doba zpracovávání údajů

Společnost zpracovává osobní údaje podle jejich účelu jejich získání a to zejména po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu promlčecí lhůty. V dalších případech po dobu uvedenou v souhlasu se zpracováváním osobních údajů, která je 5 let, resp. do doby odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů nebo nestanoví-li zákon jinak.

3) Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřen smluvní vztah. U osobních údajů, které nebyly poskytnuty v rámci uzavření smluvního vztahu, má subjekt údajů právo bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů na elektronickou adresu společnosti info@dobryseminar.cz.

4) Zdroje zpracovávaných osobních údajů

Společnost zpracovává primárně osobní údaje poskytnuté subjektem údajů v rámci jednání o uzavření smluvního vztahu.

5) Účely zpracovávání osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje za účelem uzavření smluvního vztahu, jeho plnění tj. vzdělávání.

6) Způsob ochrany osobních údajů

Osobní údaje jsou pod stálou právní, fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a společnost má veškeré aktuální technické, hardwarové, softwarové, kontrolní a bezpečnostní postupy, které zajišťují nejvyšší míru ochrany osobních údajů před neoprávněným nakládáním s nimi nebo jejich poškozením, ztrátou či zničením. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, mají buď zákonnou povinnost mlčenlivosti, nebo se smluvně zavázaly k mlčenlivosti.

7) Poskytování osobních údajů společností

Společnost primárně zpracovává osobní údaje svých klientů (zákazníků). Dále mohou být osobní údaje poskytnuty správním orgánům k jejich žádosti podle obecně závazných předpisů.

8) Práva subjektu údajů

V případě, kdy společnost zpracovává osobní údaje jen na základě souhlasu, má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat na info@dobryseminar.cz.

Subjekt údajů má právo oslovit společnost na info@dobryseminar.cz, nebo písemně na adresu sídla společnosti, pokud má dojem, že společnost porušila jeho práva v souvislosti se zpracováváním osobních údajů. Každé podání subjektu údajů bude zpracováno a vyhodnoceno a o výsledku šetření bude subjektu údajů podána zpráva způsobem, jak byla společnost oslovena.

Subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží zejména následující práva:

  1. a) právo na informace o prováděném zpracování,
  2. b) právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
  3. c) právo na opravu či na výmaz osobních údajů,
  4. d) právo na omezení zpracování osobních údajů,
  5. e) právo na přenositelnost osobních údajů,
  6. f) právo vznést námitku proti zpracování, a
  7. g) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Další práva a povinnosti související s osobními údaji jsou uvedena v Zákoně, Nařízení a též v některých dalších obecně závazných právních předpisech.

9) Použití kontaktních údajů

Poskytnuté kontaktní údaje (telefon, e-mail) může společnost použít výhradně k sepsání smlouvy o vzdělávání, případně kontaktu zákazníka.

10) Informace o zásadách a pravidlech zpracovávání osobních údajů

Subjekt údajů je informován vedle tohoto poučení vždy v rámci smluvní dokumentace a pokaždé, když společnosti poskytuje další, dosud neevidovaný osobní údajů.

11) Výkon státní dozoru nad osobními údaji

Jak uvedeno shora, výkonem státního dozoru nad osobními údaji je pověřen Úřad na ochranu osobních údajů, kde je možné získat informace z oblasti nakládání s osobními údaji a v případě nesouhlasu s vyřešením námitky společností v rámci zpracovávání osobních údajů má subjekt údajů právo obrátit se na tento úřad se svou stížností (www.uoou.cz).

V případě jakýchkoliv nejasností, nespokojeností a podezření na možné porušení ochrany osobních údajů, se obracejte prosím přímo na plně oprávněnou osobu za společnost na: Bc. Daniela Vančuru, MBA prostřednictvím e-mailu: info@dobryseminar.cz.